Vedtekter

Lover for Hedmark Harehundklubb
stiftet 31. august 1946

Vedtatt av årsmøtet den 3. mars 2012
Med endring av §3-4 på årsmøtet den 12. mars 2015

Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) for Norsk Kennel Klub den 1/10-2012 og den 12.01. 2016.

Lovene kan i sin helhet lastes ned som pdf-fil her.

 

Kap 1. Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Hedmark Harehundklubb, og forkortes til HHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er gjennom Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse. Klubben omfatter rasene, tilsluttet Norske Harehundklubbers forbund. Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Hedmark fylke. Klubben har verneting der leder bor.

§1-2 Formål
Hedmark Harehundklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase. HHK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet .
1. I samarbeid med de andre respektive rasers spesialklubber å skaffe best mulig skikkede hunder til distriktet.
2. Formidle kontakt mellom medlemmene og de forskjellige rasers avlsråd for veiledning i avl og oppdrett.
3. Fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet.
4. Fremme mulighetene for aktivitet med hund.
5. Fremme utviklingen av de raser NHKF forvalter.
6. Bidra til å ivareta utviklingen av fysisk, psykisk, sunne, typeriktige, funksjonelle og sosialt vel tilpassende hunder.
7. Utøve avlsarbeid med vekt på:
     – Bruksegenskaper
     – Helse og mentalitet
     – Funksjonelt eksteriør
8. Arbeide for riktig behandling av hundene.
9. Påse at jakten med hund drives i verdige former.
10. Drive opplysning og samfunnsnyttig arbeid av kynologisk art.
11. Arrangere godkjente utstillinger og jaktprøver.
12. Utdanne jaktprøvedommere

§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
Årsmøtet
Ekstraordinært årsmøte
Styret
Valgkomite

 

Kap 2. Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

§2-2 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte. Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten (hovedmedlem skap) er betalt.

§2-3 Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å støtte HHK-NHKF og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge HHK -NHKF og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§2-4 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover. Kap. 7

§2-5 Disiplinær reaksjoner
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

 

Kap 3. Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet og avholdes hvert år innen 15. mars. Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes, har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Støttemedlemmer har ikke stemmerett på årsmøte. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte. På klubbens årsmøte kan NHKF møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.
Med innkallelsen skal følge:
– Dagsorden
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Budsjett for neste år
– Forslag til kandidater til valgene.

– Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. – Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet.
– Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Godkjenne budsjett for neste år
f) Benkeforslag er ikke tillatt
g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent.
h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
i) Velge:
Leder for 2 år
Nestleder for 2 år
Kasserer for 2 år
Sekretær for 2 år
3 styremedlemmer for 2 år
3 varamedlemmer for 1 år
2 Revisorer med 1 vararevisor for 2 år.
Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 3 år, samt 1 vararepresentant for 1 år.

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Leder – Nestleder – Kasserer bør ikke være på valg samme år.
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

 

Kap 4 Styret mv.

§4-1 Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, NHKF og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er å
-lede klubben mellom årsmøtene
-avholde årsmøte
-drive klubben i samsvar med klubbens formål
-gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
-oppnevne komiteer og representanter for klubben
-oppnevne Æresmedlemmer. Refereres på årsmøte uten diskusjon
-søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
-velge/oppnevne sekretær innen eller utenfor styret
-oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte
-oppnevne representanter til NHKFs RS

 

Kap. 5. Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor
Årsmøtet velger 2 revisorer og 1 vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

Kap. 6. Diverse bestemmelser

Æresmedlemskap/ hederstegn
Styret kan etter enstemmig beslutning i styremøte, tildele medlemmer som særlig fortjener det, klubbens æresmedlemskap. Æresmedlemmene betaler ikke medlems kontingent. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkeltfelt, ved å tildele disse hederstegn.

§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NHKFs styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK via NHKF jf. Norsk Kennel Klubs lover § 6-1. §6-3

Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt, tilfaller midlene NHKF.